Transplantace vlasů s přímou účastí chirurga
Sledujte nás: +420 775 770 333

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce a zpracovatel osobních údajů

Mikohair s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00
Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

1. Text souhlasu s poskytnutím osobních údajů

Vyjadřuji výslovný souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních a citlivých osobních údajů mnou poskytnutých správci správci v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob-ních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

1. a to v případě poskytnutí citlivých osobních údajů v podobě fotografií hlavy vyplněním kontaktního formuláře, zaškrtnutím políčka se souhlasem, přiložením fotografií, odeslá-ním těchto údajů a následným potvrzení odkazu v zaslaném potvrzovacím e-mailu, a dá-le

2. v případě poskytnutí ostatních osobních údajů v podobě kontaktních údajů vyplněním kontaktního formuláře nebo formuláře pro stažení elektronického obsahu vytvořeného správcem, zaškrtnutím políčka se souhlasem a odesláním těchto osobních údajů správci.

2. Jaké údaje budou zpracovány

- fotografie hlavy subjektu údajů z různých úhlů
- jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Fotografie hlavy subjektu údajů z různých úhlů:
Správce prohlašuje, že poskytuje službu spočívající ve zprostředkování transplantace vlasů kli-entům v Turecku, přičemž předmětem tohoto zprostředkování je kompletní servis – koupě lete-nek, zřízení pojištění, uzavření smlouvy s příslušnými zdravotnickými zařízení, a případně další související jednání (dále též jen „zprostředkování“). Osobní údaje (fotografie hlavy z různých úhlů) správce shromažďuje, uchovává a zpracovává a poskytuje třetím osobám za účelem splnění své smluvní povinnostiposkytne zdravotnickým střediskům v zahraničí pro posouzení vhodnosti zdravotního zákroku klienta (subjektu údajů). Tyto osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám, ani nebudou použity k jiným účelům. S ohledem na to, že tyto údaje pokládáme za zvláštní kategorii osobních údajů, zpracováváme tento osobní údaj na základě výslovného souhlasu klienta. Tyto osobní údaje poskytujeme třetím subjektům, kterými jsou zdravotnická střediska v zahraničí. S těmito středisky máme uzavřeny zvláštní smlouvy o zpracování osobních údajů, kterými jsou zavázáni k dodržování ochrany osobních údajů a neposkytování těchto osobních údajů dalším třetím osobám. Doba uchování těchto osobních údajů činí 1 rok, přičemž vybrané osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění zprostřed-kování, případně po dobu nezbytnou k plnění povinností podle platných právních předpisů.

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon:
Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu tehdy, pokud s námi nemáte uza-vřen žádný smluvní vztah, ale Vy sami nás zkontaktujete prostřednictvím kontaktního formulá-ře, nebo si s námi dohodnete, abychom Vás telefonicky kontaktovali nebo Vám zavolali přes aplikaci Calendly. Tyto údaje dále uchováváme a zpracováváme tehdy, když nám tyto údaje poskytnete za účelem stažení e-booků nebo dalších dokumentů dostupných na našich stránkách. S využitím těchto Vašich osobních údajů Vás můžeme kontaktovat s obchodními nabídkami, s čímž nám jejich poskytnutím dáváte souhlas.
Účelem zpracování těchto osobních údajů je tedy marketingový / obchodní účel.

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat fotografie hlavy subjektu údajů z různých úhlů po dobu 1 ro-ku, a jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon poskytnuté na základě souhlasu 2 roky.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Fotografie hlavy subjektu údajů z různých úhlů budou zpracovány:
- strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon budou zpracovány:
- strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR). Mám právo souhlas kdykoli odvolataniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvo-láním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat ode-sláním e-mailu na adresu jsme@folikuli.cz. Beru však na vědomí, že v případě neposkytnutí souhlasu není správce schopen splnit své smluvní povinnosti vyplývající ze zprostředkování. Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpra-cováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

7. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.