Transplantace vlasů s přímou účastí chirurga
Sledujte nás: +420 775 770 333

Zásady ochrany osobních údajů

1 Správce osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů Folikuli, s.r.o., IČ 08311757, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10, 101 00 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese folikuli.cz (dále jen „internetové stránky“).

1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

1.5 Správce prohlašuje, že poskytuje službu spočívající ve zprostředkování transplantace vlasů klientům v Turecku, přičemž předmětem tohoto zprostředkování je kompletní servis – koupě letenek, zřízení pojištění, uzavření smlouvy s příslušnými zdravotnickými zařízení, a případně další související jednání (dále též jen „zprostředkování“).

 

2 Zpracovávané údaje

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

2.2 Jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo, datum narození zpracováváme za účelem plnění smlouvy, tj. splnění zprostředkování. Tyto osobní údaje poskytujeme třetím subjektům, kterými jsou cestovní kanceláře, letecké společnosti, pojišťovny a zdravotnická střediska v zahraničí. Doba uchování těchto osobních údajů činí 2 roky, přičemž vybrané osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění zprostředkování, případně po dobu nezbytnou k plnění povinností podle platných právních předpisů.

2.3 Číslo pasu, číslo OP zpracováváme za účelem plnění smlouvy, tj. splnění zprostředkování. Tyto osobní údaje poskytujeme třetím subjektům, kterými jsou cestovní kanceláře, letecké společnosti. Doba uchování těchto osobních údajů činí 2 roky, přičemž vybrané osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění zprostředkování, případně po dobu nezbytnou k plnění povinností podle platných právních předpisů.

2.4 Jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto osobní údaje z tohoto titulu neposkytujeme třetím subjektům. Doba uchování těchto osobních údajů činí 1 rok. Zpracování osobních údajů pro tyto účely může klient kdykoliv odmítnout bez ohledu na ostatní zpracování.

2.5 Pro účely splnění povinnosti správce ze zprostředkování je třeba, aby klient poskytl fotografie své hlavy z různých úhlů. Tyto fotografie budou poskytnuty zdravotnickým střediskům v zahraničí pro posouzení vhodnosti zdravotního zákroku klienta. S ohledem na to, že tyto údaje pokládáme za zvláštní kategorii osobních údajů, zpracováváme tento osobní údaj na základě výslovného souhlasu klienta. Tyto osobní údaje poskytujeme třetím subjektům, kterými jsou zdravotnická střediska v zahraničí. S těmito středisky máme uzavřeny zvláštní smlouvy o zpracování osobních údajů, kterými jsou zavázáni k dodržování ochrany osobních údajů a neposkytování těchto osobních údajů dalším třetím osobám. Doba uchování těchto osobních údajů činí 1 rok, přičemž vybrané osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění zprostředkování, případně po dobu nezbytnou k plnění povinností podle platných právních předpisů.

2.6 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu zařízení zprostředkování, dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

2.7 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

 

3 Práva subjektu údajů

3.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

3.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

3.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

3.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy; právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, posta@uoou.cz, tel: 234 665 111;

3.1.4 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

3.1.5 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

3.1.6 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů. Kontakt na Správce naleznete na webových stránkách folikuli.cz nebo jej můžete odvolat na emailové adrese jsme@folikuli.cz.

 

4 Cookies

4.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

4.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

4.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

4.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

4.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

4.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

4.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

 

5 Předávání do třetích zemí

5.1 Vaše osobní údaje budou předávány do třetích zemí za účelem splnění zprostředkování. K předání bude docházet s tím, že správce i zpracovatel splňují podmínky stanovené v nařízení GDPR vztahující se na předávání osobních údajů do třetích zemí. Zpracovatel poskytl ve smyslu čl. 46 nařízení GDPR vhodné záruky, zároveň jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

5.2 Třetími zeměmi mimo prostor EU, kam budou osobní údaje poskytnuty, jsou výslovně: Turecko.

 

Informace a otázky

6.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.folikuli.cz nebo prostřednictvím e-mailu na jsme@folikuli.cz